IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Services

Statika - projekčná činnosť

» Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
» Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
» Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)
» Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)
» Jednostupňový projekt (JP)
– projekt pre stavebné povolenie s určitými podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby najmä pri jednoduchých stavbách
» Tendrová dokumentácia (TD)
– projekt pre stavebné povolenie s dopracovaným odhadom hrubých výkazov materiálu pre potreby tendrovania zhotoviteľa stavby


Statické posudky a štúdie

» Parametrická a materiálová štúdia
- štúdia možných variantných riešení nosnej konštrukcie alebo jej časti, zameraná na spracovanie ukazovateľov potrebných pre vyhodnotenie ekonomicko-technickej náročnosti jednotlivých variant. Napríklad vhodné variantné riešenie založenia objektu, prípadne aj s funkciou vodonepriepustnosti nosnej konštrukcie (tzv. Biela vaňa), zníži riziko dodatočných nepredpokladaných nákladov a zabezpečí finančne aj technicky jeho najoptimálnejší návrh.
» Štúdia uskutočniteľnosti (realizovateľnosti)
- štúdia v predinvestičnej fáze projektu slúžiaca na posúdenie a vyhodnotenie zamýšľaného investičného zámeru, či už pri konštručne zložitých a neštandardných novostavbách, alebo pri rekonštrukciach, prestavbách a nadstavbách existujúcich objektov.
» Posudok technického stavu objektu (zamerané hlavne na nosné konštrukcie)
- posudok hodnotiaci stav objektu slúžiaca hlavne pri rozhodovaní o investícii do predmetnej nehnuteľnosti.
» Posudok zlého alebo havarijného stavu objektu
- pri vzniku porúch, trhlín alebo iných poškodeniach konštrukcií. Záverom je zhodnotenie významnosti porúch a predbežný návrh sanácie príslušných častí objektu.
» Audit nosných konštrukcií (Audit statiky)
- posúdenie správnosti vypracovanej projektovej dokumentácie nezávislým statickým výpočtom, ktorý má za úlohu upozorniť na prípadne nedostatky a nesúlad s normovými predpismi a stavebnými štandardmi. Zároveň sa v rámci kontrolných výpočtov zameriame na efektívnejšie statické riešenia a v prípade možnosti doporučíme materiálovú optimalizáciu, alebo alternatívne riešenia vedúce k úsporám.


Reprezentatívne podklady pre statické posudoky a projekčnú činnosť:

Pôvodná projektová dokumentácia: Pokiaľ je dostupná pôvodná projektová dokumentácia so špecifikáciou použitých materiálov a spôsobom vystuženia jednotlivých železobetónových prvkov, nie je potrebné pristúpiť k zameraniu a k statickému prieskumu nosných konštrukcií, prípadne overiť len sporné konštrukcie nezachytené v dokumentácii.

Návrh plánovaných úprav objektu: Spracovaný návrh plánovaných úprav v študii respektíve v rozpracovanom projekte.

Statický prieskum: V prípade potreby, keď nepostačuje odborný odhad, diagnostiku materiálov je potrebné zabezpečiť osobitne v laboratóriach. Prieskumy sú spracovávané na základe vyhodnotenia sond, ktorých polohu a rozsah určí statik. Objednávateľ zabezpečí ich zhotovenie prípadne sa zabezpečia sondáže v subdodávke s následným vyhodnotením materiálových charakteristík a rozmerov prvkov.

Inžiniersko-geologický prieskum: Pre efektívny návrh základov alebo pre ich dodatočné posúdenie je potrebné zabezpečiť prieskum spracovaný zodpovedným geológom. Prieskum býva spracovávaný na základe vyhodnotenia sond a skúšok horninového prostredia, ktorých polohu a rozsah určí statik. Objednávateľ spravidla zabezpečí jeho zhotovenie.

História užívania objektu: Stavebno-konštrukčné zmeny v priebehu jej prevádzky a informácie o prípadných udržiavacích prácach.


Top