IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Services

Statika - projekčná činnosť


Robot Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Robot Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

Robot Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Robot Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)

Robot Jednostupňový projekt (JP) – projekt pre stavebné povolenie s niektorými podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby najmä pri jednoduchých stavbách

Robot Tendrová dokumentácia (TD) – projekt pre stavebné povolenie s dopracovanými hrubými výkazmi materiálu pre potreby zhotoviteľa stavby.


Statické posudky a štúdie


Robot Parametrická a materiálová štúdia - štúdia možných variantných riešení nosnej konštrukcie alebo jej časti, zameraná na spracovanie ukazovateľov potrebných pre vyhodnotenie ekonomicko-technickej náročnosti jednotlivých variant.

Robot Štúdia uskutočniteľnosti (realizovateľnosti) - štúdia v predinvestičnej fáze projektu slúžiaca na posúdenie a vyhodnotenie zamýšľaného investičného zámeru, či už pri konštručne zložitých a neštandardných novostavbách, alebo pri rekonštrukciach, prestavbách a nadstavbách existujúcich objektov.

Robot Posudok technického stavu objektu (zamerané hlavne na nosné konštrukcie) - posudok hodnotiaci stav objektu slúžiaca hlavne pri rozhodovaní o investícii do predmetnej nehnuteľnosti.

Robot Posudok zlého alebo havarijného stavu objektu - pri vzniku porúch, trhlín alebo iných poškodeniach konštrukcií. Záverom je zhodnotenie významnosti porúch a predbežný návrh sanácie príslušných častí objektu.

Robot Kontrolný posudok - audit nosných konštrukcií, ktorým sa overuje spracovaná projektová dokumentácia nezávislým statickým výpočtom.


Reprezentatívne podklady pre statické posudoky a projekčnú činnosť:

Robot Pôvodná projektová dokumentácia: Pokiaľ je dostupná pôvodná projektová dokumentácia so špecifikáciou použitých materiálov a spôsobom vystuženia jednotlivých železobetónových prvkov, nie je potrebné pristúpiť k zameraniu a k statickému prieskumu nosných konštrukcií, prípadne overiť len sporné konštrukcie nezachytené v dokumentácii.

Robot Návrh plánovaných úprav objektu: Spracovaný návrh plánovaných úprav v študii respektíve v rozpracovanom projekte.

Robot Statický prieskum: V prípade potreby, keď nepostačuje odborný odhad, diagnostiku materiálov je potrebné zabezpečiť osobitne v laboratóriach. Prieskumy sú spracovávané na základe vyhodnotenia sond, ktorých polohu a rozsah určí statik. Objednávateľ zabezpečí ich zhotovenie prípadne sa zabezpečia sondáže v subdodávke s následným vyhodnotením materiálových charakteristík a rozmerov prvkov.

Robot Inžiniersko-geologický prieskum: Pre efektívny návrh základov alebo pre ich dodatočné posúdenie je potrebné zabezpečiť prieskum spracovaný zodpovedným geológom. Prieskum býva spracovávaný na základe vyhodnotenia sond a skúšok horninového prostredia, ktorých polohu a rozsah určí statik. Objednávateľ spravidla zabezpečí jeho zhotovenie.

Robot História užívania objektu: Stavebno-konštrukčné zmeny v priebehu jej prevádzky a informácie o prípadných udržiavacích prácach.


Top