IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Prices

Spôsob stanovenia ceny


Pri stanovení ceny sa vychádza hlavne z Metodického odporúčania SKSI, odporúčaní Sadzobníka UNIKA s prihliadnutím na obchodnoprávne predpisy a zo Sadzobníka pre rozpočtové ukazovatele ceny na mernú jednotku objemu.

Hlavným prvkom pre výpočet ceny statiky sú spravidla predpokladané stavebno-investičné náklady plánovaného objektu. Z nákladov a z predpokladaného rozsahu prác sa stanoví honorár podľa sadzobníka na výpočet ponukových cien architektonických a inžinierskych služieb UNIKA. Samotná cena statiky sa stanoví percentuálne z predpokladaných stavebno-investičných nákladov alebo na základe predpokladanej časovej (hodinovej) kalkulácie a hodinových sadzieb pre jednotlivé pracovné výkony.
» Orientačné percentuálne vyjadrenie ceny statiky z investičných nákladov
• Cena konzultácií a spracovania príspevku pre územné rozhodnutie                                 0,03-0,10%
• Cena statiky na stavebné povolenie pre novostavby                                                      0,25-0,45%
• Cena statiky pre realizačný projekt novostavby                                                            0,35-0,70%
» Hodinové sadzby pre individuálne pracovné výkony
• Autorský dozor                                                                                                             22€/hod.
• Bežné konzultácie                                                                                                         27€/hod.
• Konzultácie spojené s koncepčnými usmerneniami, špecifikáciou podkladov a prieskumov   35€/hod.

Cena za vypracovanie statiky sa kalkuluje pre každý projekt individuálne, pričom sa zohľadňuje veľkosť, rozsah a náročnosť stavby. Pre konkrétnu stavbu Vám radi vypracujeme cenovú ponuku na projekt statiky, resp. cenu pre statický posudok na základe Vami definovaného zadania a rozsahu.Žiadosť o cenovú ponuku

(stating@stating.sk)»Reprezentatívne podklady pre spracovanie cenovej ponuky:
• Projektové podklady - štúdia investičného zámeru vo forme rezov a pôdorysov dostačujúce pre určenie plošných a objemových výmer
• Definovanie stupňa projektovej dokumentácie alebo účel statického posudku, prípadne špecifikovanie doplňujúcich požiadaviek na rozsah spracovania a pod.


Top