IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Portfólio

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012  /  2011


Obnova ubytovne Hviezda


Robot Rekonštrukcia a modernizácia, Kukučínova ulica, Bratislava

Robot Spolupráca: Infos projekt s.r.o

Robot Projektový stupeň: Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt

Robot Spracovanie projektu: 08/2016 - 10/2014; 01/2015 - 05/2015

Robot Výstavba: -

Robot Riešený objekt bol projektovaný a realizovaný v 70-tych rokoch 20. storočia a pred samotnou obnovou slúžil ako ubytovacie zariadenie. Je osadený na rovinatom pozemku a má 26 nadzemných podlaží v rátane medzipodlažia a jedno podzemné podlažie. Posledné podlažie, slúžiace ako technické podlažie strojovní, je riešené ako ustupujúce. Pôdorysne má objekt kruhový charakter s celkovým priemerom 30,4 m s jedným výčnelkom, v ktorom sú situované vertikálne komunikácie. Celková výška objektu nad terénom je 82,6 až 82,8 metra. Celý objekt je zhotovený ako jeden dilatačný celok vežového charakteru.

Predmetom obnovy bola zmena využitia a zmena celkového vzhľadu objektu v exteriéri aj interiéri, modernizácia priestorov a prevádzkových väzieb. Za týmto účelom boli v rámci rekonštrukcie navrhnuté úpravy hlavne v charaktere búrania deliacich priečok, demontáže a hlavne posunutia obvodového plášťa na úroveň priečelia balkónov, ktoré si vyžadovalo zmenu statickej schémy nosnej konštrukcie balkónov doplnením podperných ocelových prvkov. Ďalším podstatným zásahom do nosnej konštrukcie bola potreba realizácie ďalšieho požiarného schodiska cez všetky nadzemné podlažia.
Nosná konštrukcia hornej stavby je zhotovená ako oceľová rámová konštrukcia stužená dvomi železobetónovými jadrami kruhového pôdorysu s priemermi 3,0 m a 10,8 m. Oceľové stropné konštrukcie sú osadené na oceľové stĺpy usporiadané v devätnástich radiálnych osiach objektu. Hlavná axiálna os oceľových stĺpov má polomer cca 13,5 m. Prierezy stĺpov sú zhotovené ako zvarované I - profily z oceľových platní a po výške objektu sa prierez postupne mení. Strop nad druhým podlažím je navrhnutý ako medzipodlažie dispozične umiestnené len nad časťou pôdorysu objektu pri hlavnom vstupe a medzi železobetónovými jadrami. Zvyšná časť druhého a tretieho podlažia tvorí jeden otvorený priestor. Konštrukcia hornej stavby je osadená masívnu suterénnu podnož z železobetónovej monolitickej konštrukcie tvorenej pôdorysne štyrmi kruhovými jadrami s priemermi cca 3,0 m; 10,8 m; 27,25 m a 34,65 m. V mieste stĺpov hornej stavby sú navrhnuté rozšírenia stien jadier na rozmer cca 1,0 x 1,0 m. Zo statického hľadiska tvorí železobetónová konštrukcia suterénu spolu s hrubou základovou doskou tuhé teleso podieľajúce sa na celkovej stabilite objektu.

Top